Rabu, 24 Januari 2018

DOWLOAD KITAB BUSYRA AL-KARIM

KItab fiqh tingkat lanjut ini merupakan penjelasan (syarh) atas kitab Masa’ilut Ta’lim atau yang populer dengan nama al-Muqaddimah al-Hadhramiyah karya Syaikh al-Faqih Bafadhal (w.918 H.). Kitab fiqih madzhab Syafi’I yang hanya mengulas sebagian masalah Ibadah saja. Tema-tema dalam kitab ini meliputi: Thaharah, Shalat, Zakat, Shaum, I’tikaf, Haji dan Umrah, serta Udhhiyyah dan Aqiqah.
Syaikh ad-Dau’any sangat detail dalam menjelaskan setiap permasalahan fiqh yang diulasnya. Beliau menampilkan diskusi para fuqaha muta’akhirin dalam madzhab Syafi’i sebagai pendalaman materi. Ulama yang kerap dikutip pendapatnya antara lain Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami, Syaikh Muhammad ar-Ramli, Syaikh Ibnu Qasim al-Ibadi, Syaikh Ali asy-Syibramilisi, Syaikh Ali az-Zayadi, Syaikh Ahmad al-Qalyuby, Syaikh Ali al-Halabi, Syaikh Sulaiman al-Bujairimi dan lain-lain. Beberapa kitab fiqh pun disebutkan sebagai sumber rujukan penulisan.
Dalam kitab yang diterbitkan Dar al-Kutub al-Islamiyah; teks matan muqaddimah hadramiyah diletakkan pada sisi atas, berharakat penuh dilengkapi tanda-tanda baca. Sedangkan teks busyral Karim diletakkan pada bagian bawahnya, tanpa harakat. Terdapat pula catatan kaki dari muhaqqiq yang diberikan sebagai penjelas pemahaman.
Untuk Download klik :

DOWNLOAD

SEMOGA BERMANFAAT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close